Artist STATEMENT  /  PROPOSTA  /  PROPUESTA

                                                                    BlauNeg


There´s no freedom in freedom; there's only freedom in structure
La llibertat no sorgeix de la mateixa llibertat; tan sols la trobem en una estructura
No hay libertad en la misma libertad; solo existe en una estructura
  -Branford Marsalis


COVER to DIS-COVER
Decisions are visible in the interspaces, where every layer is present, as well as finally on the surface relief.
The serial, physical work over the canvas, using crossed gestures, will only be concluded as this may lead,
somehow naturally, towards the last layer intervention -fixing an unexpected composition.
Thus, there should be a gift completing the mentioned underwork below.

Just a colorful joy, sort of a reward after the slow and contemplative long term plowing over the canvas.
As philosophers in ancient greece said, painters are those used to overcome dichotomies.


COBRIR per a DES-COBRIR
Portem la trama de la composició cap a les formes que apareixen a partir de la superposició.

Fugint d’artificis: no perdent la pinzellada, mostrant les eines a la vista.
La tria del color, la pressió i direcció del traç, l’amplada dels pincell... es distingiràn,
capa rere capa, fins
a la mateixa superfície del quadre.

Partim d’allò elaborat al dessota, per sorprendre´ns amb l’ inesperat al damunt.
Com un regal obtingut de lenta gestació, llaurant la tela per etapes.
Tal i com deien els filòsofs grecs, el pintor és aquell avesat a resoldre les
dicotomies.

   
CUBRIR para DES-CUBRIR
Llevamos la trama de composición hasta las formas que aparecen a partir de la superposición.

Huyendo de artificios: si perder la pinzelada, mostrando las herramientas a la vista.
La elección del color, la presión y dirección del trazo, el grosor del pincel... bien visibles, capa tras capa, hasta la superficie del cuadro.

Partimos de lo elaborado por debajo, para sorprendernos con lo inesperado encima.
Com un regalo obtenido tras una gestación lenta, labrando la tela por etapas.
Tal como decian los filósofos griegos, el pintor es alguien acostumbrado a resolver dicotomías.

MNespai      C/ St. Honorat, 11      08002 Barcelona