Artist STATEMENT  /  PROPOSTA  /  PROPUESTA

 

FrontUri04

There´s no freedom in freedom; there's only freedom in structure.
No hi ha llibertat en la llibertat pròpiament; tan sols la trobem en l'estructura.
No hay libertad en la misma libertad; sólo la encontramos en una estructura.
  -Branford Marsalis


COVER to DIS-COVER
Decisions are visible in the interspaces, where each layer is present, as well as finally on the surface relief.
The serial, physical work on canvas, using crossed gestures, will only be concluded as this may lead,
somehow naturally, towards the last layer intervention -fixing an unexpected composition.
Thus, there should be a gift completing the mentioned underwork below.

Just a colorful joy, sort of a reward after the slow and contemplative long term plowing over the canvas.
As philosophers in ancient greece said, painters are those used to overcome dichotomies.


COBRIR per a DES-COBRIR
Portem la trama de la composició cap a les formes que apareixen a partir de la superposició.

Fugint d’artificis: no perdent la pinzellada, mostrant les eines a la vista.
La tria del color, la pressió i direcció del traç, l’amplada dels pincell... ho distingim,
capa a capa, fins arribar
a la superfície del quadre.

Partim d’allò elaborat al dessota, per sorprendre´ns amb l’inesperat al damunt.
Com un regal obtingut en lenta gestació, llaurant la tela per etapes.
Tal i com deien els filòsofs grecs, el pintor és aquell avesat a resoldre les
dicotomies.

   
CUBRIR para DES-CUBRIR
Llevamos la trama de composición hasta las formas que aparecen a partir de la superposición.

Huyendo de artificios: si perder la pinzelada, mostrando las herramientas a la vista.
La elección del color, la presión y dirección del trazo, la anchura del pincel... visibles, capa a capa, hasta la superficie del cuadro.

Partimos de lo elaborado por debajo, para sorprendernos con lo inesperado encima.
Com un regalo obtenido después en gestación lenta, labrando la tela por etapas.
Tal como decian los filósofos griegos, el pintor es alguien acostumbrado a resolver dicotomías.

MNespai      C/ St. Honorat, 11      08002 Barcelona